THẢM CỎ NHÂN TẠO

33%

Dây lá leo (2m)

10,000

40%

Combo 10 lá leo (2m)

90,000

20%

Cụm điểm (20-30cm)

20,000

20%

Cụm điểm (20-30cm)

20,000

22%

Cỏ cải xooang (60*40cm)

35,000

28%

Combo 10 cụm lá (20-30cm)

140,000

23%

Cụm lá (20-30cm)

15,000

24%

Combo 10 cụm điểm (20-30cm)

190,000

33%

Cụm dương sỉ (35cm)

30,000

27%

Cỏ tai chuột (60*40cm)

40,000

27%

Cỏ lá chè (60*40cm)

40,000

x

Email bgid?t h: thongoc0612@gmail.com